Verkoopsvoorwaarden

1. Gelding algemene verkoopsvoorwaarden

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de BVBA Sack Zelfbouw en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sack Zelfbouw.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Al onze offertes blijven geldig gedurende een termijn van één maand.

2.2 De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening voor akkoord door de klant van de offerte, waarbij Sack Zelfbouw zich het recht voorbehoudt om een voorschot te vorderen.

2.3 De klant verklaart dat hij bij de onderhandelingen door Sack Zelfbouw volledig werd ingelicht en dat alles hem duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van het door hem bestelde zelfbouwpakket.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, behelst de overeenkomst uitsluitend de levering, en niet de plaatsing van de bestelde goederen.

2.5 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk gedurende een periode van 12 maanden na ondertekening van de offerte. In geval afroep van de goederen voor levering na de voorgemelde periode van 12 maanden, is Sack Zelfbouw gerechtigd om elke prijsstijging, ook al geschiedt deze ingevolge voorzienbare omstandigheden, in vergelijking met deze van toepassing op het ogenblik van het ondertekenen van de offerte, door te rekenen aan de klant.

3. Annulering van de bestelling

Ingeval van annulering van de bestelling, zowel door de klant als door Sack Zelfbouw, is een vergoeding verschuldigd van 30 % op de koopsom (excl. BTW). Na levering, zelfs van een deel van de bestelling, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

4. Opzeg van de verkoopovereenkomst

4.1. Beide partijen hebben het recht om de verkoopovereenkomst op te zeggen. Ingeval van opzeg van de verkoopovereenkomst is een opzegvergoeding verschuldigd door de opzeggende partij van 30% op de koopsom (excl. BTW).

4.2. Reeds uitgevoerde deelleveringen, ongeacht of deze op het moment van de opzeg wel of niet zijn gefactureerd, worden door Sack Zelfbouw niet teruggenomen en dienen steeds te worden betaald door de klant.

4.3. In geval van reeds uitgevoerde deelleveringen heeft de opzeg van de verkoopovereenkomst enkel en alleen betrekking op het nog niet uitgevoerde deel van de aankoop. In voorkomend geval wordt de door de opzeggende partij te betalen opzegvergoeding herleid tot 30% van de koopsom (excl. BTW) die overeenstemt met het nog niet uitgevoerde deel van de aankoop.”

5. Levering

Ten laatste binnen de 15 dagen na afroep ervan door de klant, worden de goederen gratis geleverd op het door de klant aangeduide adres, of ter beschikking gesteld in ons magazijn te Temse. Bij gebreke hieraan te voldoen heeft de klant het recht om na aangetekende ingebrekestelling tot levering of ter beschikkingstelling van de goederen, welke zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van 14 dagen, van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen ten laste van Sack Zelfbouw. De klant is alsdan gerechtigd op een schadevergoeding van 30 % op de koopsom (excl. BTW).

Voor zover de afroep van de levering door de klant niet geschiedt uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden na datum van ondertekening van de overeenkomst, heeft Sack Zelfbouw het recht om na aangetekende ingebrekestelling tot afname van de goederen, welke zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van 14 dagen, van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen ten laste van de klant. Sack Zelfbouw is alsdan gerechtigd op een schadevergoeding van 30 % op de koopsom (excl. BTW).

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd, hetzij door aflevering van het goed op het door de klant aangeduide adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval en indien op verzoek van de klant opnieuw tot levering moet worden overgegaan, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 125,- € ten titel van transport- en administratiekosten.

De levering kan geschieden in fasen.

In geval de koper beroep wenst te doen op de plaatsingsdienst van Sack Zelfbouw, blijft de kwalificatie van de overeenkomst in geval van juridische betwisting, een koopovereenkomst, vermits de plaatsing ondergeschikt is aan de levering.

6. Betaling

De volledige prijs, onder aftrek van het eventueel reeds betaalde voorschot, is contant en zonder korting betaalbaar bij levering van de goederen.

In geval van laattijdige betaling, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de koopsom.

Tevens is Sack Zelfbouw gerechtigd om alle lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling van de prijs en onverminderd het recht om de ontbinding ervan te vorderen.

De eigendom van de verkochte goederen gaat slechts over na volledige betaling van de prijs. Het risico van het tenietgaan van de verkochte goederen gaat evenwel over bij het sluiten van de overeenkomst.

7. Garantie

Alle zichtbare gebreken, zijnde diegene die klant kende of behoorde te kennen bij levering, moeten op straffe van verval per fax of per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de vijftien dagen na levering en alleszins voor de plaatsing van de geleverde goederen. In gebruik name van de goederen, alsmede ondertekening van de leverings- en/of werkbon, impliceert steeds aanvaarding van de goederen.

Sack Zelfbouw is jegens de koper aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Op straffe van verval moet elk verborgen gebrek zo spoedig mogelijk en alleszins binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking ervan per fax of per aangetekend schrijven aan Sack Zelfbouw worden gemeld.

8. Terugname goederen

Sack Zelfbouw neemt geen verkochte goederen terug, met uitzondering van volgende goederen:

• Alpex leidingen

• Schouwbuizen en bochten

De terugname geschiedt enkel onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

• Voormelde goederen dienen onbeschadigd en integraal in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking te worden teruggebracht in het filiaal waar de

goederen werden aangekocht

• Uiterlijk binnen de 6 maanden na factuurdatum

• En dit tegen 90 % van de oorspronkelijke factuurprijs

Goederen welke werden geplaatst en verwerkt worden onder geen enkel beding teruggenomen.

9. Overmacht

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit contract, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van partijen zoals onder anderen : staking, brand, faillissement van zowel Sack Zelfbouw als de leverancier, lock out…

10. Bescherming privé gegevens

De klant geeft aan Sack Zelfbouw toestemming voor het verwerken van zijn gegevens.

De verwerking van de gegevens van de klant heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, hetgeen onder anderen omvat het beheer van en de toegang tot het deel van onze website gereserveerd voor onze klanten en het aanbieden en de promotie van producten en diensten. De klant kan toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te sturen, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de klant ons verwittigen indien hij de promotionele aanbiedingen van onze producten niet meer wenst te ontvangen.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomsten.

11.2 Sack Zelfbouw kan uitsluitend worden gedagvaard voor de rechtbanken van haar maatschappelijke zetel.